תרגול סדרה ראשונה ושניה אשטנגה יוגה ויניאסה בהנחיית פטהבי גויס

  תרגול סדרה ראשונה ושניה  אשטנגה יוגה ויניאסה בהנחיית פטבהי גויס

קורס הכשרת מורים ליוגה דו שנתי ללימוד והוראה של הסדרה הראשונה והשנייה 

קורס מורים ליוגה לימודי המשך שנתי ללימוד והוראה שנייה 

הקדמה מתוך ספרו של פטהבי גויס, יוגה מאלה

What then is yoga?
The word has many meanings: relation, means union, knowledge,  matter, logic,  and so on. For now, let us say that the meaning of yoga upaya, which means path, or way which we follow or by means of which we can attain something.
What then is the path we seek to attain?
The mind should seek to attain what is best. Just as a servant seeks a king to serve, a disciple seeks the best guru, and a wife seeks the ideal husband, so too will the mind seek the universal self.
universal self is translation to the word atman. According to Vedanta atam is the soul of man, and all souls are part of infinite, all pervading supreme spirit. It refers to our higher, unchanging, eternal nature of pure consciousness, truth, and bliss.
If the mind establishes itself in the self or attain the self, it will not exist as different from the self. Thus, the way of establishing the mind in the self should be known as yoga.
An aphorism of patanjali makes it clear “ yoga chitta vriti niroddhaha { yoga is the process of ending the definitions of the field of consciousness}”
אז מה היא יוגה?
למילה יוגה יש משמעויות רבות: יחסים,  איחוד, ידע, עניין, היגיון, וכן הלאה. לעת עתה, בואו נגיד שמשמעות היוגה היא דרך (upaya) או הדרך שבה אנו הולכים או שבאמצעותה אנחנו יכולים להשיג משהו.
אז מה היא הדרך שאנו מבקשים להשיג?
המוח צריך לחפש להשיג את מה שהוא הטוב ביותר. בדיוק כמו עבד המבקש מלך לשרת, תלמיד המבקש את המורה הטוב ביותר, ואישה המבקשת בעל האידיאלי, כך גם המוח מחפש את העצמי האוניברסלי.
  •  עצמי אוניברסלי הוא תרגום למילה אטמאן. על פי הודנטה atman הוא נשמתו של אדם, כאשר כל הנשמות הן חלק מהאינסופי, ובכולם הרוח העליונה נמצאת. העצמי האונברסלי מתייחס לטבע הגבוה ביותר שלנו, הלא משתנה, הנצחי, תודעה טהורה, אמת, שלמות ואושר.
כאשר ההכרה מבססת את עצמה בעצמי, היא לא קיימת כשונה מהעצמי. לכן, הדרך של ביסוס ההכרה בעצמי ידועה כיוגה.
אמרתו של פטנג'לי מבהירה:yoga chitta vriti niroddhaha 
 " יוגה היא התהליך של סיום ההגדרות של שדה התודעה"
 
 
 " יוגה היא הפסקת הפעילות המנטלית, אז שרוי הרואה במצבו הטבעי"
 
 להנאתכם שני סרטוני וידאו, הראשון תרגול אשטנגה יוגה ויניאסה סדרה ראשונה והשני תרגול אשטנגה יוגה ויניאסה סדרה שנייה בהנחיית פטבהי גוסי, אבי השיטה.